Welcome to store with consumer electronics and small domestic appliances
Kategórie

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť BVZ COMMERCE, s.r.o., IČO: 256 28 453, so sídlom Vodičkova 682/20, Nové Mesto, 110 00 Praha (ďalej len "správca") týmto informuje svojich zákazníkov (ďalej len "subjekty údajov") o základných zásadách a princípoch v súlade s ustanovením čl. 13 a nasledujúcich Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "Nariadenie") a súvisiacich právnych predpisov, na základe ktorých spoločnosť BVZ COMMERCE ako správca osobných údajov v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy nakladá s osobnými údajmi dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov (manuálne aj automatizovane v elektronickej forme) v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, číslo účtu, DIČ a email je nevyhnutné na účely riadneho splnenia kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi správcom a subjektom údajov.

Osobné údaje sú u správcu uložené len po dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia.

Osobné údaje o orgánoch údajov správcu nemieni poskytnúť žiadnej fyzickej alebo právnickej osobe, orgánu verejnej moci ani iným tretím subjektom. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

SUBJEKT ÚDAJOV MÁ V SÚLADE S NARIADENÍM NASLEDUJÚCE PRÁVA:

  • právo požiadať správcu o poskytnutie informácie o spracovaní jeho osobných údajov,
  • právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú,
  • právo na doplnenie neúplných osobných údajov s prihliadnutím na účel spracovania,
  • právo, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný niektorý z dôvodov ustanovených Nariadením,
  • právo, aby správca obmedzil spracovanie osobných údajov, v prípadoch ustanovených Nariadením,
  • právo namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov v prípadoch ustanovených Nariadením,
  • právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktorý poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho, aby tomu správca bránil, a to v prípadoch ustanovených Nariadením.

Dotknutá osoba má ďalej právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu právnych predpisov v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov.